Regulamin Serwisu internetowego Rukola Catering

§ 1 [Postanowienia Ogólne]

Właścicielem Serwisu internetowego, dostępnego pod adresem internetowym www.dariuszpoplawski.pl oraz sklepu internetowego www.dariuszpoplawski.pl jest Rukola sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000774328, wysokość Kapitału Zakładowego: 5 000 zł, NIP 9581662775, REGON 221871749.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu znajdującego się na stronie www.dariuszpoplawski.pl oraz zasady i tryb zawierania Umów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu znajdującego się na ww. stronie.

§ 2[Definicje]

W niniejszym Regulaminie, następujące terminy będą miały niżej określone znaczenia:

 1. Cennik – zbiór informacji przedstawiający aktualnie obowiązujące ceny za Produkty i Usługi realizowane przez Sprzedawcę w Sklepie.
 2. Dzień roboczy – dzień, który nie jest sobotą ani niedzielą oraz nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
 3. Formularz rejestracji – interaktywny formularz służący rejestracji Klienta, utworzenia Konta w Sklepie.
 4. Zamówienie w Sklepie– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w tym poprzez określenie warunków Umowy przez dodanie Produktów i Usług, w konsekwencji określenie wynagrodzenia Sprzedawcy zgodnego z Cennikiem a także określenie sposobu wykonania przez Usługi (m.in. dostawy i płatności).
 5. Klient – każdy podmiot zawierający Umowę i na zasadach wskazanych w Regulaminie, w tym osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową a także osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument).
 6. Konto – konto Klienta zarejestrowane w serwisie internetowym Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę umożliwiające złożenie Zamówienia i gromadzenie danych wskazanych przez Klienta w Formularzu rejestracji lub Formularzu zamówienia, w tym historia złożonych przez Klienta Zamówień i zawartych Umów.
 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i Usługi.
 8. Produkt – publikacje książkowe, uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach, materiały elektroniczne oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu znajdującego się na stronie internetowej www.dariuszpoplawski.pl
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 10. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.dariuszpoplawski.pl 
 11. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu internetowego Sprzedawcy znajdującego się pod adresem www.dariuszpoplawski.pl 
 12. Sprzedawca Rukola sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000774328, wysokość Kapitału Zakładowego: 5 000 zł, NIP 9581662775, REGON 221871749
 13. Umowa – umowa świadczenia Usług zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,
 14. Usługa – wszelkie usługi świadczone w serwisie Sklepu przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Umowie i niniejszym Regulaminie.
 15. Publikacje cyfrowe – dostępne za pośrednictwem Serwisu pliki elektroniczne, zawierające treści, obrazy, materiały video, zdjęcia lub dźwięki, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293) w szczególności szkolenia, kursy i inne formy przekazywania wiedzy.
 16. Wydarzeniaorganizowane przez Usługodawcę konferencje, spotkania integracyjne, szkolenia, kursy, seminaria, warsztaty, oraz inne formy przekazywania wiedzy i umiejętności a także kształcenia, (Wydarzenie Stacjonarne) oraz prowadzone online tj. realizowane za pomocą technologii webcast umożliwiającej transmisję i dostarczanie prezentacji zawierających video, dźwięk oraz tekst poprzez przeglądarkę internetową w czasie rzeczywistym („na żywo”) a także umożliwiającą komunikację dwustronną, pomiędzy osobą prowadzącą, a jego uczestnikami (Webinar).
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia lub Zamówienia w Sklepie zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą na zasadach wskazanych w Regulaminie.

§ 3 [Dane kontaktowe Sprzedawcy]

 1. Adres siedziby Sprzedawcy: ul. Chwarznieńska 198F, 81-602 Gdynia.
 2. Adres kontaktowy korespondencji e-mail Sprzedawcy: biuro@dariuszpoplawski.pl
 3. Telefon kontaktowy Sprzedawcy: +48 730 116 974.

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy Bank PKO BP 90 1020 1853 0000 9002 0323 7849.

 1. Kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

§ 4 [Wymagania Techniczne]

Do korzystania z Serwisu oraz Sklepu, w tym przeglądania Produktów, Usług oraz Cenników Sprzedawcy znajdujących się w Serwisie i Sklepie niezbędne jest:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5 [Informacje ogólne]

 1. Osoba fizyczna składająca Zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. To samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba składająca Zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta. Jeżeli pełnomocnictwo do działania w imieniu Klienta nie zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli osoba składająca Zamówienie jako organ osoby prawnej nie będzie jej organem, lub wykroczy poza zakres umocowania takiego organu, będzie ona zobowiązana do zwrotu ceny wartości Produktu i wykonanej Usługi, co otrzymała od Sprzedawcy, a także do naprawienia szkody, jaką Sprzedawca poniesie przez to, że przyjmie Zamówienie nie wiedząc o braku umocowania.
 2. Przed złożeniem Zamówienia Klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług Sklepu i następuje w toku wypełnienia Formularza zamówienia. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty i Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu, możliwe jest zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez rejestracji Konta za pośrednictwem Formularza zamówienia.
 3. Materiały, szata graficzna, treść oraz wszelkie udostępniane Klientom informacje za pośrednictwem Serwisu, stanowią własność Sprzedawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia ani nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Sprzedawcę na Klienta wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. Sprzedawca nie posiada majątkowych praw autorskich do materiałów lub treści publikowanych przez Klientów za pośrednictwem Serwisu, za wyjątkiem materiałów lub treści publikowanych przez Klientów w ramach zawieranych ze Sprzedawcą Umowy.
 4. Informacje zamieszczone w Serwisie na stronie www.dariuszpoplawski.pl prowadzonej przez Sprzedawcę, jak również udostępnianie w drukowanych wydawnictwach Sprzedawcy, ulotki reklamy i inne publikacje dotyczące Produktów lub Usług oferowanych przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają charakter wyłącznie informacyjny; wskazane źródła nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nawet jeśli opatrzone zostały ceną, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy.

§ 6 [Ceny Produktów i Dostaw]

 1. Ceny podane w Serwisie i w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Sprzedawca odpowiada jedynie za ceny i opisy Produktów zamieszczone w Cennikach Sklepu pod adresem www.dariuszpoplawski.pl
 3. Na końcową (ostateczną) cenę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt i koszty dostawy.
 4. Koszt dostawy wynosi odpowiednio:
  1. Poczta Polska – ekonomiczna: 8,00 zł
  2. Poczta Polska – priorytet: 10,00 zł
  3. Kurier DPD: 15,00 zł

§ 7 [Zakładanie Konta w Sklepie]

 1. Rejestracja Konta przez Klienta następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracji.
 2. W trakcie rejestracji dokonywanej w Sklepie, Klient winien wskazać następujące dane:
 1. imienia i nazwiska,
 2. adresu dostawy
 3. adresu korespondencji e-mail,
 4. numeru telefonu,
 1. Rejestracja Konta w Sklepie jest bezpłatna.
 2. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionego przez Klienta w Formularzu rejestracji.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto, poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 Regulaminu.

§ 8 [Zasady składania Zamówień i Warunki płatności]

 1. Warunkiem skorzystania z serwisu internetowego Sklepu (złożenia Zamówienia) jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Klient składający Zamówienie potwierdza przed jego złożeniem, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę lub działającego w jego imieniu administratora danych osobowych.
 2. Klient zamierzający skorzystać z Usług oferowanych przez Sprzedawcę, składa Zamówienie za pośrednictwem sklepu umieszczonego na stronie www.dariuszpoplawski.pl
 3. Warunkiem wykonania Umowy przez Sprzedawcę jest dokonanie przez Klienta płatności zgodnie z cenami wskazanymi w Cenniku.
 4. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatności elektroniczne za pośrednictwem systemu tpay.com

§ 9 [Wykonanie Umowy]

 1. Zawarcie Umowy między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu ważnego Zamówienia tj. zgodnego z Cennikiem Sklepu, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji po otrzymaniu płatności Klienta. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość zawiera, co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, pod warunkiem, iż treści wiadomości zgodna jest z aktualnie obowiązującymi cenami zgodnymi z Cennikiem, zostaje zawarta Umowa między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności najpóźniej w ciągu 7 dni, w innym przypadku Zamówienie zostanie przez Sprzedawcę anulowane.

§ 10 [Odstąpienie od Umowy]

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności poniesionych niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy
 5. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących umów:
  • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy;
  • o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 11 [Reklamacje]

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Sprzedawcę można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@dariuszpoplawski.pl z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Klienta wnoszącego reklamację.
 2. Reklamacją nie są objęte wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usług wynikające z:
  1. błędów lub pomyłek Klienta,
  2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych po stronie Klienta,
  3. działalności podmiotów trzecich, które nie uczestniczą z inicjatywy Usługodawcy w świadczeniu Usług za pośrednictwem Serwisu.
 3. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Klienta, Sprzedawca wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta lub w formie pisemnej na wskazany przez Klienta adres do korespondencji.
 6. W terminie 14 dni od dnia udzielenia przez Sprzedawcę odpowiedzi na złożoną reklamację, Klient wskazuje czy akceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia tej reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu przez Klienta uprawnia Sprzedawcę do uznania drogi postępowania reklamacyjnego za wyczerpaną i przyjęcia udzielonej odpowiedzi na reklamację za ostateczną.
 7. W przypadku braku akceptacji Klienta odnośnie do propozycji rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust. 9, i podania przez Klienta przyczyn odmowy tej akceptacji, w terminie tam określonym – Sprzedawca ponownie rozpatruje reklamację w terminie 7 dni. Odpowiedź Sprzedawcy na reklamację po upływie tego terminu jest ostateczna.
 8. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,
  2. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
 9. Działania mediacyjne określone w ust.11 dostępne są po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej lub właściwego stałego polubownego sądu konsumenckiego.
 10. Klient będący Konsumentem ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 11.  
 1. Informacje – zawiadomienia kierowane są do Klienta w sposób elektroniczny, na wskazany w Zamówieniu adres email. Klient wyraża zgodę na komunikowanie się przez Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji e-mail, w tym na otrzymywanie rachunków lub faktur VAT wystawianych przez Sprzedawcę w związku z wykonywaniem Umowy.
 2. Zabronione jest zakładanie wielu Kont w obrębie Sklepu www.rukolacatering.pl, w celu składania wielokrotnych Zamówień na Usługi i Produkty. Zestaw promocyjny „Wypróbuj nas” przysługuje jednej osobie tylko 1 raz – Zamówienia takiego zestawu po raz 2 i kolejny nie będą realizowane. Zwrot ewentualnie dokonanych opłat odbędzie się w przeciągu 14 dni roboczych, na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.

§ 12 [Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń]

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 [Ochrona danych osobowych]

 1. Sprzedawca jako administrator danych, przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celu realizacji Umowy i chroni te dane przed dostępem osób nieuprawnionych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Zamówienia i wykonania przez Sprzedawcę Umowy na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca uprawniony jest również do przetwarzania danych osobowych Klientów po uprzednim wyrażeniu w tym przedmiocie zgody Klientów, w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Sprzedawcy tj. wynikających z art. 23 ust.4 pkt. 1 wskazanej powyżej ustawy.
 2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, również po zakończeniu realizacji Umowy. Zgoda jest udzielana przez Klienta poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji na Formularzu rejestracji, Formularzu zamówienia lub w oświadczeniu składanym za pośrednictwem kontaktu telefonicznego Sklepu. Informacje o charakterze reklamowym i handlowym wysyłane będą za pośrednictwem platformy Freshmail.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:
 1. w przypadku Klienta, którego produkty zamówione w Sklepie dostarczane są z wykorzystaniem usług firmy zewnętrznej, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta pośrednikowi realizującemu dostawy na zlecenie Administratora,
 2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy uniemożliwia wykonanie Umowy przez Sprzedawcę.

§ 14 [Postanowienia końcowe]

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i realizowania Usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego.
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania potencjalnych sporów wynikających z stosowania postanowień Regulaminu i wykonania Umowy jest Sąd właściwy według miejsca położenia siedziby Sprzedawcy.

Twój Koszyk

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping

Strona do poprawnego działania wykorzystuje pliki cookies.